Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

O nas

Kamieniczki we Wrocławiu

Przy­wo­łu­jemy naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia z podróży po Pol­sce

Nasza firma została zało­żona w 2004 roku z zami­ło­wa­nia do pozna­wa­nia i odkry­wa­nia pięk­nych zakąt­ków Pol­ski. Zaj­mu­jemy się two­rze­niem nie­ba­nal­nych pamią­tek i podróży po Pol­sce, które pozwa­lają przy­wo­ły­wać naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia z odwie­dza­nych miejsc.

Pro­mu­jemy Pol­skę i jej mia­sta, w tym Wro­cław, Kra­ków, Gdańsk, War­szawę, Poznań i Łódź.

W naszej ofer­cie znaj­dziesz uroz­ma­iconą gamę pro­duk­tów, takich jak: magnesy na lodówkę, kubki z nadru­kiem, bre­loki, pamiąt­kowe t-shirty, torby, opa­ski sili­ko­nowe, zapal­niczki, smy­cze i pod­kładki kor­kowe.

Mogą one przed­sta­wiać słynne zabytki, cha­rak­te­ry­styczne dla danego mia­sta atrak­cje lub piękne kra­jo­brazy, a także tra­dy­cyjne, fol­kowe sym­bole.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się pro­dukty zwią­zane z moto­ry­za­cją: Nasze kubki z moty­wem Fiata 125 p, koszulki z pięk­nym odwzo­ro­wa­niem Polo­neza czy magnesy na lodówkę z pol­skim „Ogór­kiem” to ory­gi­nalne pro­dukty przy­wo­łu­jące naj­pięk­niej­sze mło­dzień­cze wspo­mnie­nia.

Stale posze­rzamy naszą ofertę, wzbo­ga­ca­jąc ją o kolejne mia­sta, a co za tym idzie kolejne pro­dukty dostępne w sprze­daży. Stale moni­to­ru­jemy trendy i roz­wi­jamy ofertę, aby spro­stać ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów. Cie­szymy się, że do tej pory zaufało już nam setki klien­tów.

Chcemy inspi­ro­wać i poma­gać w przy­po­mi­na­niu sobie o wspa­nia­łych chwi­lach spę­dzo­nych w Pol­sce. Dla­tego nasze pamiątki i upo­minki są odpo­wie­dzią na potrzeby wszyst­kich, któ­rzy poszu­kują wyjąt­ko­wych pre­zen­tów dla swo­ich bli­skich i przy­ja­ciół.

Sprawdź, co jesz­cze nas kręci!

Posia­damy wiele pasji i lubimy się nimi dzie­lić. Nie ogra­ni­czamy się do pamią­tek, a nasze zami­ło­wa­nie do sztuki, moto­ry­za­cji, bota­niki i słod­ko­ści, zapro­wa­dziło nas do stwo­rze­nia dedy­ko­wa­nych marek.

Choć tema­tycz­nie są różne, każdą z nich łączy jako­ściowe podej­ście do pro­duk­tów i obsługi klienta. Od nie­dawna ofe­ru­jemy także funk­cjo­nal­no­ści łączo­nego koszyka — dzięki temu możesz zło­żyć zamó­wie­nie na różne pro­dukty w ramach jed­nej dostawy.

ORFIN Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ostrowskiego 13b,
53-238 Wrocław

Kontakt
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-01
Szybko i Profesjonalnie. Towar zgodny z opisem
2023-09-07
Wspaniały, pomocny zespół, szybka obsługa :)
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel